W ramach świadczonych przez nas usług, oferujemy Państwu możliwość sporządzenia operatów wodnoprawnych, wraz ze sporządzeniem wniosku i monitorowaniem sprawy przed organami administracji aż do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest, między innymi, w przypadku inwestycji polegających na:

 • szczególnym korzystaniu z wód;
 • wykonaniu urządzeń wodnych;
 • prowadzeniu przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów bądź przepustów;
 • wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;

O szczególnym korzystaniu z wód mówimy wówczas, gdy korzystanie to wykracza poza korzystanie powszechne lub zwykłe (opisane w ustawie Prawo Wodne), w szczególności:

 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
 • korzystanie z wód do celów energetycznych;

Pod pojęciem "urządzenia wodne", rozumiemy urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

 • budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy;
 • zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych;
 • stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów;
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych;
 • obiekty energetyki wodnej;
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych;
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych;
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska;
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

Szczegółowe zasady reguluje ustawa Prawo wodne. Jednolity tekst dostępny jest na stronie isap.sejm.gov.pl