W ramach świadczonych przez nas usług, oferujemy Państwu możliwość sporządzenia operatów wodnoprawnych, wraz ze sporządzeniem wniosku i monitorowaniem sprawy przed organami administracji aż do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:

 • wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 • wydanie oceny wodnoprawnej;
 • wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4. (tj. gromadzenie ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania na obszarach zagrożonych powodzią oraz  wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych)

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest, między innymi na:

 • usługi wodne;
 • szczególnym korzystaniu z wód;
 • wykonaniu urządzeń wodnych;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych;

O szczególnym korzystaniu z wód mówimy wówczas, gdy korzystanie to wykracza poza korzystanie powszechne lub zwykłe (opisane w ustawie Prawo Wodne), w szczególności:

 • odwadnianie gruntów i upraw;
 • użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
 • przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
 • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;

Pod pojęciem "urządzenia wodne", rozumiemy urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

 • budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy;
 • zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych;
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych;
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych;
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie;

Szczegółowe zasady reguluje ustawa Prawo wodne. Jednolity tekst dostępny jest na stronie isap.sejm.gov.pl