Operat ochrony atmosfery

Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza

Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza obejmuje szereg elementów, takich jak: opis rodzaju emisji do atmosfery, identyfikację potencjalnych źródeł emisji, ilość emitowanych zanieczyszczeń, analizę w kontekście siatki receptorów, graficzną interpretację wyników oraz podsumowanie w formie opisowej.

Wszelkie obliczenia są wykonywane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031)

Celem opracowania jest określenie stopnia uciążliwości dla otoczenia i środowiska pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w kontekście rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

  • szczegółową charakterystykę terenu i jakości powietrza w rejonie lokalizacji analizowanej inwestycji,
  • opis zastosowanej metodyki (wykorzystujemy program komputerowy OPERAT FB),
  • charakterystykę źródeł emisji,
  • wyniki emisji z graficzną ich interpretacją w siatce receptorów,
  • wnioski dotyczące oddziaływania analizowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne.
KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA