Kiedy są potrzebne...

Analizy widoczności inwestycji

Analiza widoczności polega na zidentyfikowaniu faktycznego zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, najczęściej w odniesieniu do inwestycji punktowych (np. farmy wiatrowe, zabudowa mieszkaniowa) oraz powierzchniowych (głównie farm fotowoltaicznych).

Analizę wykonujemy za pomocą oprogramowania geoinformacyjne QGIS.

Do analizy wykorzystywane są dane projektowe uzyskane od Inwestora oraz dane o ukształtowaniu i pokryciu terenu (np. Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu).

Celem wykonania analizy widoczności jest wyznaczenie najbardziej korzystnej lokalizacji dla inwestycji, z punktu widzenia krajobrazu, na podstawie wyników klasyfikacji pokrycia terenu.

Jest ona jednym z wielu narzędzi i sposobów oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz.

  • wykonanie analizy widoczności na etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia może zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko (Raportu OOŚ) lub zmniejszyć jego późniejszy zakres,
  • rzetelna ocena wpływu przedsięwzięcia na ludzi (oddziaływanie percepcyjne),
  • przeprowadzona analiza widoczności w screeningu przedinwestycyjnym lub na etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia daje możliwość zaproponowania odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

Analizę widoczności inwestycji wykonujemy najczęściej w rozszerzonych Kartach Informacyjnych Przedsięwzięcia (również w odniesieniu do efektu skumulowanego), następnie w Raportach Oddziaływania na Środowisko, w analizach krajobrazowych, a także w screeningach przedinwestycyjnych.

przykładowe analizy widoczności

dla farmy fotowoltaicznej oraz zabudowy mieszkaniowej

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA