Kiedy i do czego potrzebna jest Inwestorowi?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa jest jedną z pierwszych decyzji uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym przed planowaną realizacją przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (zarówno zawsze, jak i potencjalnie).

Dopiero po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można ubiegać się o kolejne decyzje następcze, takie jak m.in.:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę (wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
 • pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów (wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

Pełną listę decyzji następczych można odnaleźć w Art. 72. ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227).

Aby w pełni móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć od początku – czyli definicji przedsięwzięcia. Zgodnie z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), pod pojęciem przedsięwzięcia kryje się “zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty”.

Zatem decyzja środowiskowa to dokument, w którym zostaną określone warunki środowiskowe, które dane przedsięwzięcie musi spełnić, aby mogło zostać zrealizowane.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

A więc czy dla każdego przedsięwzięcia wymagana jest decyzja środowiskowa?
Nie! Lista przedsięwzięć, które wymagają uzyskania “DSU” znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja środowiskowa jest także obligatoryjna w przypadku rozbudowy/przebudowy już zrealizowanego bądź właśnie realizowanego przedsięwzięcia, które znajduje się w ww. Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcie wymaga realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)).

Na mocy ww. Ustawy dokonuje się kwalifikacji przedsięwzięcia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kiedy planowane przedsięwzięcie zostanie zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, należy dołączyć Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP). KIP powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje o planowanej inwestycji spełniające wymogi formalno-prawne (zgodnie z Art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)). Do wniosku należy dołączyć również kopię mapy ewidencyjnej, wypis rejestru gruntów działki/działek objętych wnioskiem, opłatę administracyjną za wydanie decyzji środowiskowej (205,00 zł), pełnomocnictwo (jeżeli wyznaczony został pełnomocnik) wraz z opłatą administracyjną (17,00 zł).

Kiedy planowane przedsięwzięcie zostanie zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do organu wydającego decyzję środowiskową należy przedłożyć Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) wraz z załącznikami. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje zgodne z Art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)).

Nie. Zgodnie z Art. 72 ust. 3 (Ustawy OOŚ) wnioskodawca ma 6 lat od dnia uzyskania decyzji środowiskowej na złożenie wniosku np. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w procesie uzyskania decyzji środowiskowej są:

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • państwowy powiatowy inspektor sanitarny,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski,
 • dyrektor urzędu morskiego (gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim)

Każdy z organów ma 14 dni na wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Art. 64 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)).

 • niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan został uchwalony (art. 80 ust. 2 Ustawy OOŚ),
 • brak zgody organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę. W tym przypadku organ, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów wskazanych w Raporcie OOŚ, wariant dopuszczony do realizacji (art. 81 ust. 1 Ustawy OOŚ)
 • przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 81 ust. 2 Ustawy OOŚ) – w tym przypadku organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia (art. 81 ust. 3 Ustawy OOŚ)

Pierwszym ze sposobów jest odwołanie się od wydanej decyzji środowiskowej, na które mamy 14 dni od dnia doręczenia tejże decyzji. Po tym okresie postępowanie administracyjne jest zamknięte i nie będzie możliwości jego wznowienia (Art. 86g ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)).

Drugim sposobem jest zaskarżenie decyzji środowiskowej poprzez złożenie w toku postępowania administracyjnego materiałów dowodowych.

Tak, o ile inwestycja objęta decyzją nie została już zrealizowana. Pamiętać przy tym należy również, że do wniosku o zmianę decyzji środowiskowej Inwestor zobowiązany jest dołączyć takie same załączniku, jak przy wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (Art. 74 i 87 Ustawy OOŚ)

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wydanym postanowieniu określa warunki realizacji przedsięwzięcia, uwzględniające działania minimalizujące.

PROCES WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Masz więcej pytań odnośnie decyzji środowiskowej?

Zapraszamy do kontaktu!

PROCES PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Masz więcej pytań odnośnie decyzji środowiskowej?

Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA