Budowa domu jednorodzinnego

Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi

obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi.

Art. 16 pkt. 33 Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

obszary szczególnego zagrożenia powodzią

rozumie się przez to:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
d) pas techniczny;

Art. 16 pkt. 34 Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

Przed zakupem działki lub rozpoczęciem budowy domu przy np. rzece, warto sprawdzić czy znajduje się ona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 1% i 10%. 

Co oznaczają te procenty? W przypadku obszaru zagrożonego powodzią w 1%, oznacza że w tym miejscu powódź może wystąpić raz na 100 lat, natomiast 10% oznacza raz na 10 lat. 

Jeśli chcesz wybudować dom jednorodzinny na obszarach zalewowych będziesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego, który wiąże się z wykonaniem operatu wodnoprawnego przez specjalistę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Jak sprawdzić czy dana działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią?

Jak sprawdzić czy dana działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią?
Wystarczy wejść na stronę internetową Informatycznego Systemu Osłony Kraju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i odszukać działkę ewidencyjną.

Już wiesz czy Twojej nieruchomości zagraża powódź?

Jeśli okazało się, że tak…

Potrzebujesz operatu wodnoprawnego, który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o uzyskanie zgody wodnoprawnej, czyli pozwolenia wodnoprawnego. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z art. 390 Prawa Wodnego pkt. 1 ust. 1 lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

Zgodnie z art. 395 Prawa Wodnego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 • wykonanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych należących do służb państwowych lub Wód Polskich, a także lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych służących urządzeniom, o których mowa w pkt 9;
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;
 • zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na zatrzymywanie wody w rowach;
 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;
 • lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 • przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu zatrzymywania wody;
 • przebudowa obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody;
 • ułożenie i utrzymywanie na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego kabli służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050 i 2687), dla których wydane zostało pozwolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Schemat uzyskania warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę, w przypadku inwestycji zlokalizowanej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA