Kryteria uznania drzewa za drzewo pomnikowe

Drzewa pomnikowe

POMNIKI PRZYRODY

pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Art. 40. 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Pierśnica

nazwa średnicy pnia drzewa mierzona na wysokości 130 cm nad ziemią.

OBWÓD PNIA

jest to iloczyn średnicy i liczby pi (3,14). Dla przykładu: drzewo o obwodzie 8 m będzie miało średnicę 2,54 m.

Podstawa prawna

Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. 2017 poz. 2300).

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, w której określona zostaje nazwa danego obiektu, jego położenie, sprawującego nadzór oraz szczególne cele ochrony (Art. 44 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Każdy z nas może wnioskować o uznanie drzewa za pomnika przyrody.

Na każdym obiekcie, po uznaniu go za pomnik przyrody, umieszcza zieloną tablicę z orłem i napisem „Pomnik przyrody”.

Aby wyszukać dowolną formę ochrony przyrody należy skorzystać z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody – CRFOP – Wyszukiwanie (gdos.gov.pl).

Jakie drzewo może stać się pomnikiem przyrody?

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem istnieją dwie drogi uznania drzewa za pomnik przyrody:

  • obwód pnia nie może być mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do rozporządzenia – podsumowując, największą szansę by zostać pomnikiem przyrody, mają drzewa o okazałym obwodzie.
  • drzewa wyróżniające się w krajobrazie spośród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Minimalny obwód pnia drzewa mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm:

  • 50 cm, dla:

bez koralowy, cis pospolity, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik zwyczajny, szakłak pospolity, trzmielina,

  • 100 cm, dla:

bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia, głóg, jabłoń, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, leszczyna pospolita, żywotnik zachodni,

  • 150 cm, dla:

grusza, klon polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi,

Minimalny obwód pnia drzewa mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm:

  • 200 cm, dla:

brzoza brodawkowata, brzoza omszona, choina, grab zwyczajny, olsza szara, orzech, sosna wejmutka, topola osika, tulipanowiec, wiąz górski, wiąz polny, wiąz szypułkowy, wierzba pięciopręcikowa

  • 250 cm, dla:

daglezja, iglicznia, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec, sosna czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity

  • 300 cm, dla:

buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, lipa, platan, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha,

  • 350 cm, dla:

inne gatunki topoli niż wymienione w lp. 4 i 6

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA