Procedura przekazywania informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz informacji o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

EMISJA AZBESTU

to bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie pyłu i włókien azbestowych do środowiska, powstające w wyniku użytkowania obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych oraz wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Azbest

zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest pod pojęciem azbestu, należy przez to rozumieć następujące włókniste krzemiany:
1) azbest chryzotylowy, nr CAS 2 12001-29-5;
2) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;
3) azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;
4) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;
5) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;
6) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
  2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – zał. nr 3.
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. poz. 649 ze zm.)

Dlaczego należy corocznie przekazywać informacje o rodzaju, ilości i miejscu występowania wyrobów zawierających azbest?

Obowiązek przekazywania informacji o wyrobach zwierających azbest wynika z uznania azbestu za substancję szczególnie szkodliwą dla środowiska, podlegającą sukcesywnej eliminacji. (Art. 162 ust. 1 Prawo Ochrony Środowiska)

Kto jest zobowiązany do przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest?

Obowiązanym do przekazywania informacji o wyrobach zawierających azbest jest podmiot wykorzystujący je, zarówno z kręgu przedsiębiorców, jak i osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Obowiązek informacyjny stosuje się odpowiednio do instalacji i urządzeń, w których substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym przypadku azbest) są lub były wykorzystywane.

Art. 162 ust. 8 Prawo Ochrony Środowiska

Informację w zakresie uproszczonym właściwemu organowi przedkładają osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, a w zakresie pełnym pozostali wykorzystujący substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska (w tym przypadku azbest).

Art. 162 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska

Co powinna zawierać "informacja o wyrobach zawierających azbest"?

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa (§10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – zał. nr 3.), a w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta (§10 ust. 2 Rozporządzenia).

Wymaganą informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji (§10 ust. 4 pkt 1-2 Rozporządzenia).

Informacja zawiera następujące elementy:

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA