Monitoring przed i porealizacji - cel

monitoring środowiskowy

Monitoring przyrodniczy, czyli regularna obserwacja elementów przyrody.

Podczas wizyt terenowych obserwujemy siedliska przyrodnicze oraz prowadzimy monitoring chronionych gatunków zwierząt i roślin.

Jego celem jest sformułowanie prognozy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodniczego, np. na populację ptaków.

Zebrane dane podczas monitoringu przedrealizacyjnego posłużą do uzyskania podstawowej wiedzy o faunie żyjącej na terenie planowanej inwestycji oraz na obszarach do niej przylegających.

Monitoring przedrealizacyjny powinien być prowadzony przynajmniej przez rok, tak aby uzyskać pełne dane na temat np. charakterystyki użytkowania terenu przez ptaki (zimowanie, przeloty jesienne i wiosenne).

Badania porealizacyjne mają na celu weryfikację prognoz odnoszących się do możliwe negatywnego oddziaływania inwestycji na faunę. W szczególności ocenia się stopień zmian w odniesieniu do korzystania z terenu w porównaniu z okresem przedrealizacyjnym.

W przypadku farm wiatrowych powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat, od oddania farmy do eksploatacji.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA