Za co wnosi się opłaty?

Naliczanie opłat za korzystanie
ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszą te osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, których działalność wpływa negatywnie na szeroko rozumiane środowisko.

Każdy przedsiębiorca korzystający z zasobów środowiska jest zobowiązany do wnoszenia opłat oraz składowania sprawozdań, jeśli:

 • wprowadza do powietrza gazy lub pyły, poprzez:
  • spalanie paliw w silnikach spalinowych,
  • przeładunek paliw,
  • chów lub hodowlę zwierząt,
  • stosowanie procesów technologicznych oraz spalanie energetyczne, np. w kotłowniach czy agregatach prądotwórczych,
 • pobiera wodę z własnego ujęcia (zarówno podziemną, jak i powierzchniową),
 • wprowadza ścieki bezpośrednio do wód lub ziemi,
 • składuje odpady lub je magazynuje.

Podstawa prawna:
Art. 289 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, także nie przedkłada się Marszałkowi Województwa wykazów o zakresie korzystania ze środowisk.

Raz w roku do 31 marca podmioty korzystające ze środowiska przedkładają właściwemu Marszałkowi Województwa wykazy za rok poprzedni, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA