Kto nalicza opłaty za usługi wodne?

Naliczanie opłat za usługi wodne

Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód (Art. 35 pkt 1 Prawo wodne).

Opłaty za usługi wodne ustala Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Opłaty za usługi wodne są naliczane za:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) odprowadzanie do wód, wód opadowych oraz wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
5) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.
6) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
7) wydobywanie z wód powierzchniowych, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

Opłata stała ustalana jest raz w roku w formie informacji rocznej. Znajdziemy tam informację o sposobie jej obliczenia oraz obowiązku jej ponoszenia.

Opłatę tę podmiot wnosi na rachunek PGW Wody Polskie w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

Sposób obliczania

Podstawą do ustalenia opłaty stałej jest pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie zintegrowane.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

§ 2.  Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty stałej wynoszą:
1) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych;
2) 200 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych;
3) 400 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych.


§ 3.  Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych w formie opłaty stałej wynoszą:
1) 50 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% SNQ;
2) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% SNQ i nie jest większy niż 50% SNQ;
3) 200 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 50% SNQ.

SNQ – co to takiego?
Jest to przepływ nienaruszalny, czyli przepływ minimalnej ilości wody, niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku. Zwykle przyjmuje się, że powinien wynosić od 0,5 do 1,5 SNQ w rzece.

Opłata zmienna ustalana jest po zakończeniu każdego kwartału w formie informacji zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. 

Opłatę tę podmiot wnosi na rachunek PGW Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji.

Sposób obliczenia

Jej wysokość zależy od faktycznego zakresu korzystania z wód w okresie rozliczeniowym.

Wysokość opłaty za:

  • pobór wód – zależy od ilości pobranych wód, rodzaju wód (podziemne lub powierzchniowe) oraz celu poboru wód,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – zależy od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków,
  • odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – zależy od ilości odprowadzonych wód oraz od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych,
  • za wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – zależy od ilości wydobytego kamienia, żwiru, piasku lub innych materiałów albo wyciętej trzciny lub wikliny.

Podmioty, które zobowiązane do ponoszenia omawianych opłat mają obowiązek, na podstawie art. 552 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.), składać sprawozdania kwartalne do właściwych Zarządów Zlewni.

Aby ustalić wysokość opłaty należy złożyć sprawozdanie w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, czyli:

  • za I kwartał 2023 roku do 30 kwietnia,
  • za II kwartał 2023 roku do 30 lipca,
  • za III kwartał 2023 roku do 30 października,
  • za IV kwartał 2023 roku do 30 stycznia 2024 r.
KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA