Kiedy jest wymagany...

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to dokument będący obowiązkowym załącznikiem do wniosku o uzyskanie zgody wodnoprawnej, czyli pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, natomiast pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydawane jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Zapewniamy wsparcie oraz reprezentowanie Inwestora
w procedurze administracyjnej.

Zakres opracowania operatu wodnoprawnego podporządkowany jest Art. 409 Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

Celem jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi.

Zgodnie z Art. 389 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • usługi wodne (jakie usługi się kwalifikują, można odnaleźć w Art. 35 pkt 3 Ustawy Prawo Wodne)
 • szczególne korzystanie z wód (pełna klasyfikacji w Art. 29 – 34 Ustawy Prawo Wodne),
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych, czyli przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych wodom wcześniej zanieczyszczony,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wykonanie urządzeń wodnych, czyli urządzeń i budowli służący kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystaniu z tych zasobów,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, wszystkie te działania wymagają uzyskania tzw. „zgody milczącej” Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykaz śródlądowych dróg wodnych został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1786 ze zmianami).

Ponadto wymagane jest również na:

 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  • nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.

Organem właściwym do wydawania zgód wodnoprawnych, w zależności od rodzaju inwestycji będzie:

 • dyrektor zarządu zlewni PGW Wody Polskie,
 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich,
 • minister do spraw gospodarki wodnej (obecnie Minister Infrastruktury).

Dokumenty, będące załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

 • operat wodnoprawny (Art. 409 Ustawy Prawo Wodne),
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana) – wydana przez właściwego burmistrza, wójta lub prezydenta miasta, na podstawie osobnego wniosku,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskany z właściwego Urzędu Miasta lub Gminy (a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane),
 • ocena wodnoprawna (sytuacje, w których jest wymagana znalazły się w Art. 425 Ustawy Prawo Wodne),
 • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych (uzyskiwane w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miejskim Miasta na prawach powiatu),
 • potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jeżeli jest wymagane), czyli tzw. „zgoda milcząca” Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wymagana gdy planowane prace znajdują się na terenach form ochrony przyrody oraz w korytach cieków naturalnych.

Podstawa prawna
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Opłata administracyjna za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 100,23 zł.

Opłata administracyjna za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 250,00 zł.

Opłata wnoszona na rachunek bankowy Wód Polskich za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi
1 000,04 zł.

 • „Wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu rury kanalizacji deszczowej dn 500 odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe do jeziora Dąbie; Usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód (jeziora Dąbie); Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych; dla inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy usług hotelowych, zlokalizowanych w Szczecinie.”
 • „Inwestycja polegająca na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem i niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w Dziwnowie.”
 • „Inwestycja polegająca na budowie dwóch wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie gminy Dziwnów.”
 • „Inwestycja polegająca na budowie kompleksu mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dziwnów.”
 • „Operaty wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, dla inwestycji polegającej na budowie budynków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gminy Dziwnów.”
KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA