Co zawiera...

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawiera wszelkie informacje niezbędne do analizy i oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie i warunki życia ludzi, zabytki czy krajobraz.

Raport OOŚ jest wymagany obligatoryjnie w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz gdy organ właściwy nałoży obowiązek przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Art. 62 oraz Art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.)

Celem jest określenie i ocena możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz jego poszczególne fragmenty i określenie możliwości realizacji Inwestycji w proponowanym zakresie i miejscu, z ujęciem zastosowanych metod zapobiegawczych, minimalizujących i kompensacyjnych w świetle obowiązujących standardów oraz norm ochrony środowiska, a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji jest:

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska (w przypadkach wymienionych w Art. 75 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.),
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej),
 • starosta (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów),
 • dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (w przypadku zmiany lasu, będącego własnością Skarbu Państwa, na użytek rolny),
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta (w przypadku pozostałych przedsięwzięć).

Zgodnie z Art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.) Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 może być osoba, która:

 • ukończyła co najmniej studia I lub II stopnia, lub jednolite magisterskie na kierunkach związanych z naukami ścisłymi z dziedzin nauk chemicznych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych (biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska), nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
 • ukończyła co najmniej studia I lub II stopnia, lub jednolite magisterskie i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub była co najmniej 5-krotnie członkiem zespołu Autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Gdy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie złożony w Urzędzie…

 • w pierwszej kolejności Urząd weryfikuje kompletność wniosku. W przypadku braku ewentualnych dokumentów formalnych mamy 7 dni na dokonanie uzupełnień,
 • następnie rozpoczyna się postępowanie administracyjne, podczas którego Urząd występuje najczęściej o opinię do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wymienione Urzędy mają 30 dni na wydanie opinii.
 • po uzyskaniu pozytywnych opinii, według Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) właściwy Urząd powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki.
  Zgodnie z Art. 35 KPA organy administracji publicznej powinny:
  • w przypadku sprawy wymagającej postępowania rozpatrzyć sprawę nie później niż w ciągu miesiąca,
  • w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – w ciągu dwóch miesiecy.
KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA