Czym jest BDO?

Rejestracja w bazie BDO

BDO = elektroniczna Baza Danych Odpadowych, prowadzona przez marszałka w każdym województwie.

Celem powstania rejestru BDO było zmniejszenie ilości nielegalnych wysypisk, a także ograniczenie działalności w szare strefie obrotu odpadami.

Przede wszystkim znajdziemy tam informacje, takie jak:

  • rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórców,
  • ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach
    zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane,
  • rodzaje i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania,
  • decyzje z zakresu gospodarki odpadami,
  • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Ewidencję odpadów musi prowadzić każdy podmiot, który jest wytwórcą odpadów lub nimi gospodaruje.

Bez wpisu do BDO nie można przekazywać odpadów, np. firmie transportującej.

Wpis można uzyskać po złożeniu wniosku do właściwego marszałka województwa lub z urzędu (bez składania wniosku). Druga opcja dotyczy przedsiębiorstw, które wcześniej uzyskały już np. pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów czy zezwolenie na zbieranie odpadów.

Do 31 stycznia każdego roku należy złożyć w systemie BDO roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy, przez następujące podmioty:

  • odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • zbierających odpady komunalne.

Do 15 marca każdego roku należy złożyć w systemie BDO roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA