Sprawozdawczość w pigułce

Sporządzanie sprawozdawczości urzędowej

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do składania raz w roku sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Nasz zespół specjalistów dopilnuje, aby wszelkie sprawozdania zostały złożone na czas do odpowiednich organów.

Do końca lutego każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję gazów i pyłów do powietrza, ma obowiązek sporządzenia raportu oraz jego wpisu do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji.

Do 31 stycznia każdego roku należy złożyć w systemie BDO roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy, przez następujące podmioty:

  • odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • zbierających odpady komunalne.

Do 15 marca każdego roku należy złożyć w systemie BDO roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
  • Art. 236a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska

Do 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, każdy prowadzący instalacje ma obowiązek złożenia sprawozdania PRTR.

Główny Urząd Statystyczny informuje przedsiębiorstwo o zasadach składania sprawozdań w określonych ramach czasowych, które są zmienne i zależą do konkretnego przedsiębiorstwa.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA