Z nami uzyskasz...

Pozwolenie na wytwrzanie odpadów

Do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zobowiązany jest każdy wytwórca odpadów:

  • niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie,
  • innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5000 Mg rocznie,

które powstają w związku z eksploatacją instalacji.

Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie wniosek oraz zajmą się wszelkimi formalnościami, aby jak najszybciej Twoja instalacja uzyskała niezbędne pozwolenie lub zezwolenie.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje:

  • Marszałek Województwa,
  • Starosta
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (na terenach zamkniętych).

WYTWÓRCA ODPADÓW – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

(Art. 3 ust. 32 Ustawy o odpadach)

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA