Instalacje IPPC - co to takiego?

Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenie zintegrowane jest potrzebne dla instalacji, które mogą zanieczyścić środowisko.

Przykładową instalacją może być, np. instalacja do wytwarzania energii i paliw lub służąca do składowania lub magazynowania odpadów.

Pełna lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowana znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169)

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

1. Posiadając pozwolenie zintegrowane, nie potrzeba posiadać odrębnych pozwoleń, np. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów czy wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.

2. Pozwolenie zintegrowane zawiera m.in. dopuszczalne wielkości emisji oraz wymogi dotyczące mechanizmów monitowania emisji.

3. Kilka instalacji położonych na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym.

4. Kontrolę nad instalacjami IPPC pełni Inspekcja Ochrony Środowiska, natomiast wykaz tych instalacji prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W części formalnej należy zawrzeć informacje ogólne o instalacji/instalacjach objętych wnioskiem, oświadczenia wnioskodawcy oraz informacje o nim.

W części operacyjnej należy odnieść się do funkcjonowania instalacji w kontekście ochrony powietrza przez zanieczyszczeniem, podać źródła i miejsca emisji, zaproponować monitoring procesów technologicznych oraz stanu środowiska. Ponadto zamieścić informacje o prognozowanych ilościach wykorzystanej wody, wprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, gospodarce odpadami, emitowanym hałasie, możliwości wystąpienia awarii oraz odnieść się do najlepszych dostępnych technik (BAT).

BAT (Best Available Techniques) – standard określający wielkość emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych na terenie Unii Europejskiej. Instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska, wynikające z najlepszych dostępnych technik.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) – instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA