Procedury, kary, opłaty

Zasady usuwania drzew i krzewów

drzewo

wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny

Art. 5 pkt. 26a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

krzew

wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem.


Art. 5. pkt. 26a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Podstawa prawna

Podstawą prawną dotyczącą ochroną terenów zielni i zadrzewień jest rozdział 4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2017 poz. 1330).

Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu?

Zgodnie z ww. Ustawą zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje:

 • wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
 • wojewódzki konserwator zabytków (w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków),
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska, jako organ uzgadniający (w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli),
 • dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, jako organ uzgadniający (w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody).

Podstawa prawna: Art. 83a Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336)

Zasady usuwania drzew i krzewów

z podziałem na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność wyłącznie osób fizycznych oraz z pozostałych nieruchomości.

NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WYŁĄCZNIE OSÓB FIZYCZNYCH

wolno usuwać bez zezwolenia

Drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego,
 • 65 cm – dla robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego i platana klonolistnego,
 • 50 cm – dla pozostałych gatunków.

nie wolno usuwać bez zezwolenia

 • Drzew o obwodach pni większych, niż podano wyżej, gdyż ich usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie.
 • Drzew o rozmiarach, jak podano wyżej, z terenu nieruchomości:
  • wpisanych do rejestru zabytków,
  • położonych na terenie układu urbanistycznego lub zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków, ponieważ potrzebne jest uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków;
 • Drzew o rozmiarach większych, niż wyżej, gdyż ich usunięcie wymaga:
  • pisemnego zgłoszenia zamierzonego usunięcia, gdy nie jest ono związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • uzyskania zezwolenia na usunięcie, gdy jest ono związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • Pomników przyrody, ponieważ nawet przycięcie gałęzi lub oczyszczenie dziupli  z próchna wymaga uzgodnienia w formie uchwały danego miasta;
 • Drzew i krzewów z terenu lasów (Ls), ponieważ potrzebne jest uzgodnienie z Zakładem Usług Leśnych.
 •  

NA POZOSTAŁYCH NIERUCHOMOŚCIACH

wolno usuwać bez zezwolenia

Drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego,
 • 65 cm – dla robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego i platana klonolistnego,
 • 50 cm – dla pozostałych gatunków,

                                                                 ponadto:

 • krzewów rosnących w skupisku, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 m2 (tzw. samosiewy),
 • drzewa lub krzewy rosnące na działce będącej własnością osoby fizycznej usuwane na cele niezwiązanie z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów,
 • drzewa lub krzewy owocowe, za wyjątkiem rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów rosnących:
  – w pasie drogowym drogi publicznej,
  – na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  – na terenach zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (krzewy celowo posadzone),

wolno usuwać bez zezwolenia

 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzewa lub krzewy należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski,
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (plantacja – celowo założona uprawa o pow. minimum 0,1 ha),
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone,
 • drzewa i krzewy w ramach akcji ratowniczej prowadzonej przez uprawnione służby (np. straż pożarna),
 • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
 • drzewa należące do gatunku bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima); przed usunięciem zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej.

nie wolno usuwać bez zezwolenia

Drzew o obwodach pni większych, niż podano wyżej, gdyż ich usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie.

Opłaty za usunięcie drzewa

zgodnie z Art. 85 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody

dla drzewa…

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

UWAGA!
Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony
bezpośrednio poniżej korony drzewa.

dla krzewu…

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowy

mmm

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE...

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.

Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

Wysokość stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew lub krzewów można znaleźć w załącznikach do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2017 poz. 1330).

Kary pieniężne

zgodnie z Art. 88 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu,
 • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.

Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA