Zajmujemy się także opracowaniem opisów taksacyjnych. Jest to jeden z podstawowych załączników do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. W opracowaniu umieszczone są informacje opisujące typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy drzewostanu, wiek, zadrzewienie oraz bonitację. Załącznikiem do opisu taksacyjnego są szczegółowe mapy przedstawiające obszary do zmiany.

Z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji mamy do czynienia najczęściej w przypadku realizacji inwestycji związanej z budową budynku lub powstania innych okoliczności, które skłaniają do zmiany formy użytkowania gruntów. Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji dotyczy wszystkich sytuacji, gdy fragment działki oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Ls”, niezależnie od tego czy w tym miejscu aktualnie rośnie las czy też grunt jest lasu pozbawiony. Należy zaznaczyć, że nie każdy grunt porośnięty drzewostanem jest lasem w rozumieniu zgodnym z definicją ustawy o lasach. Nawet najbardziej gęste zadrzewienie, gąszcz krzewów i podrostów nie decyduje o tym, jaka jest klasyfikacja gruntu.