Kiedy jest potrzebna...

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to dokument, który przygotowujemy dla planowanej inwestycji mającej wpływ na środowisko.

KIP jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), który składa się we właściwym urzędzie gminy lub miasta.

Zapewniamy wsparcie oraz reprezentowanie Inwestora w procedurze administracyjnej.

Art. 62 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.)

Celem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanego przedsięwzięcia.

Wszystko zależy od rodzaju planowanej inwestycji.

Jeśli mowa jest o przedsięwzięciu potencjalnie znacząco oddziałującym na środowisko to wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia, jeśli mowa o przedsięwzięciu mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko to wymagany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Szczegółowy podział przedsięwzięć można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.) karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera:

 • rodzaj, cechy, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia,
 • powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną,
 • rodzaj technologi,
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia,
 • przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia,
 • rozwiązania chroniące środowisko,
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
 • obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 • ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 • przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko,
 • prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jesteśmy w stanie przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia w przedziale czasu od 2 do 3 tygodni, w zależności od skomplikowania przedsięwzięcia, jego lokalizacji oraz uwarunkowań przyrodniczych. 

Natomiast procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może trwać od dwóch do sześciu miesięcy, w zależności od skomplikowania sprawy.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA