Obowiązki przedsiębiorcy

Nadzór nad zgodnością posiadanych decyzji środowiskowych

Do naszych obowiązków, w ramach ekooutsourcingu środowiskowego, należeć będzie nadzór nad zgodnością posiadanych decyzji środowiskowych a działającą instalacją, zamierzeniem budowlanym lub inną ingerencją w środowisku.

Podmioty gospodarcze w zakresie ochrony środowiska zobowiązane są do:

 1. uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
 2. prowadzenia ewidencji w zakresie korzystania ze środowiska,
 3. prowadzenia sprawozdawczości,
 4. wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza

ważne daty dla przedsiębiorcy!

28 lutego

Do 28 lutego każdego roku należy złożyć raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

31 MARCA

Do 31 marca każdego roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, we własnym zakresie musimy przedłożyć do Marszałka Województwa, w którym firma się znajduje, sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska oraz wyliczyć należną z tego tytułu opłatę, zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

31 MARCA

Do 31 marca należy złożyć raport do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).

zapytaj o współpracę

Zadzwoń lub napisz, a my od razu przystąpimy do działania!

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

ewidencja odpadów

czyli co powinien wiedzieć przedsiębiorca wytwarzający odpady

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Przedsiębiorca wytwarzający rocznie powyżej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 Mg innych odpadów,
musi złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów do starosty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Art. 17. ust. 2)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części lub obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Art. 183c. ust. 1.)

decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Przedsiębiorca wytwarzający rocznie powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych, musi złożyć wniosek do starosty o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Art. 17. ust. 1 pkt 1.)

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

Podmiot zbierający i transportujący odpady musi złożyć wniosek do starosty o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Art. 28)

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

ewidencja poboru wody

podstawowe informacje o pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych

POZWOLENIE wodnoprawne

 • wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na czas określony (nie dłużej niż na 20 lat),
 • ustala cel i zakres korzystania z wód oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i
  gospodarki,
 • wydawane jest na wniosek, do którego dołącza się operat wodnoprawny,
 • organem właściwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta (z wyłączeniem zgodnym z art. 140. ust. 2 ),
 • może być cofnięte lub ograniczone za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym lub ważnymi względami gospodarczymi.

kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, tj.:

 • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
 • odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych;

katastr wodny

Informacja o pozwoleniu wodnoprawnym trafia do KATASTRU WODNEGO. Jest to system o gospodarowaniu wodami służący do gromadzenia i aktualizacji danych w zakresie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników wody i pozwoleń wodnoprawnych, urządzeń wodnych, energetyki wodnej, żeglugi i ochrony przeciwpowodziowej. Składa się z katastru centralnego (KZGW) i katastrów regionalnych z uwzględnieniem podziału na dorzecza lub ich części (RZGW).

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

ewidencja odprowadzanych ścieków

podstawowe informacje o pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

główny obowiązek

Przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję, zawierającą informację o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, a także przedłożyć ww. wykaz MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA do ustalenia wysokości opłat w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA