Kiedy jest wymagane...

Pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, natomiast pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydawane jest na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Zapewniamy wsparcie oraz reprezentowanie Inwestora
w procedurze administracyjnej.

Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami do odpowiedniej jednostki PGW Wody Polskie.

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy dołączyć:

 • operat wodnoprawny zawierający opis prowadzonej działalności,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana),
 • załącznik graficzny, który przedstawia proponowany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli jest wymagany),
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana),
 • dokumentację hydrogeologiczną (jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego
  na pobór wód podziemnych albo na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu
  budowlanego),
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych (jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia
  wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
  przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
  wodnego),
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony
  pełnomocnik,
 • dowód uiszczenia opłaty wodnoprawnej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, o ile został
  ustanowiony pełnomocnik.

Pozwolenie wodnoprawne może wygasnąć w następujących przypadkach:

 • upłynął okres, na który zostało wydane,
 • zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego,
 • zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne;
 • inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Podstawa prawna: art. 414 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA